Persondatapolitik

Persondatapolitik for Tømrermester Kasper Bruun ApS cvr nr. 39474174.

Generelt

For at kunne servicere eller afgive tilbud, for/til vores kunder, underleverandører og ansatte modtager Tømrermester Kasper Bruun ApS (Cvr nr. 39474174) oplysninger om disse, hvilke af og til kan karakteriseres som personoplysninger. Personoplysninger omfatter alle informationer vedrørende en identificerbar fysisk person. Det kan f.eks. være oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr., medlemsnummer og oplysninger om restancer m.v.

Tømrermester Kasper Bruun ApS behandler disse personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler, god databehandlerskik og de retningslinjer, der fremgår af denne persondatapolitik.

Tømrermester Kasper Bruun ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Behandling af oplysninger

Tømrermester Kasper Bruun ApS kan behandle, herunder registrere, systematisere og videregive oplysninger, hvis:

1. Du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, eller

2. Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale.

3. Hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Det vil sige, at du vil blive bedt om at give samtykke. Herefter vil Tømrermester Kasper Bruun ApS kunne indsamle og behandle oplysningerne om dig uden øvrigt samtykke, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af aftalen, eller nødvendigt ud fra en konkret hensynsafvejning. Det kunne bl.a. være oplysninger til brug for behandling af fakturaer, garantier, forsikringer, tilbud fra underleverandører og lignende.

Tømrermester Kasper Bruun ApS tilsigtede anvendelse af oplysningerne:

I langt de fleste tilfælde vil Tømrermester Kasper Bruun ApS allerede være i besiddelse af de oplysninger, vi har brug for. I visse tilfælde vil vi dog have brug for at indhente yderligere oplysninger, bl.a. har vi brug for dit konto.nr., fx i forhold til lønudbetaling til personale eller hvis kunder/leverandører ønsker tilgodehavender udbetalt til din Bank konto.

Tømrermester Kasper Bruun ApS indhenter og videregiver oplysninger til Inddrivelsesmyndighed som led i inddrivelse af udeståender, jf. gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 5 og 6.

Adgang til oplysninger, rettelser og indvendinger.

Adgang til oplysninger, rettelser og indvendinger.

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har om dig. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget.

Tømrermester Kasper Bruun ApS (se under andet punkt) sletter eller anonymiserer de indsamlede oplysninger og data, når de ikke længere er relevante for Tømrermester Kasper Bruun ApS.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til behandling af persondata og/eller gøre indsigelse mod, at Tømrermester Kasper Bruun ApS behandler oplysninger om dig.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet over de data og oplysninger, Tømrermester Kasper Bruun ApS er i besiddelse af vedrørende dig, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sletning af oplysninger

Dine personoplysninger som kunde bliver slettet efter følgende kriterier.
• Hvis du ønsker det. Du skal bare sende en mail.
• Hvis du ikke godkender eller ønsker at benytte vores tilbud/overslag
• Når garantiperioden udløber.
• Når du som løbende kunde ikke har haft kontakt til os i 18 mdr.


Dine personoplysninger som ansat eller jobsøger bliver slettet efter følgende kriterier.
• Når løn og feriepenge udbetalinger ophører
• Ansøgninger bliver slettet efter 3 mdr.
• De personoplysninger der er påkrævet efter regnskabsloven, følger denne.

Ejeroplysninger

Tømrermester Kasper Bruun ApS
Klosterlunden 1
9490 Pandrup
Telefon: 25 33 69 39 Kasper Bruun
Pandrup. August 2022